El Batxillerat és l’etapa educativa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. El Batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En aquesta etapa l’alumnat ha d’adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb èxit els estudis universitaris o bé, els estudis de cicle formatiu de grau superior. És, per tant, un cicle en què és imprescindible consolidar els hàbits de treball i d’autonomia personal. Hàbits que permetran a l’alumnat assolir un bon resultat acadèmic, imprescindible per l’èxit en els estudis posteriors. Per aquesta raó treballem molt l’acompanyament de tot l’alumnat. El Pla d’Acció Tutorial és l’eina fonamental pel seguiment, assessorament i orientació de l’alumnat.

Informació

Currículum i matèries de 1r de Batxillerat

El currículum de 1r de batxillerat s’estructura de la següent forma:

 • Assignatures comunes (12h)
  • Llengua catalana i literatura (2h)
  • Llengua castellana i literatura (2h)
  • Llengua estrangera (3h)
  • Filosofia (2h)
  • Educació física (2h)
  • Tutoria (1h)
 • Assignatures de modalitat i específiques (9h + 9h): en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli: Batxillerat de Ciències i Tecnologia o Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials.
  Científic-Tecnològic Humanístic Social

M1 (Obligatòria)

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques Aplicades CCSS

M2

 • Física
 • Geologia i CCAA

Grec

Economia

M3

 • Química
 • Dibuix tècnic
 • Literatura universal
 • Història del món contemporani

Optativa 1

 • Biologia
 • Tecnologia i enginyeria
 • Empresa
 • Món clàssic

Optativa 2

 • Biomedicina
 • Programació
 • Matemàtiques aplicades a l'empresa
 • Psicologia

Optativa 3 (tria trimestral)

 • Reptes Física i Química
 • Reptes Biologia i Geologia
 • Robòtica
 • Matemàtiques*
 • Problemàtiques socials
 • Comunicació audiovisual

*Obligatori triar Matemàtiques un dels trimestres en aquesta modalitat.

Currículum i matèries de 2n de Batxillerat

El currículum de 2n de batxillerat s’estructura de la següent forma:

 • Assignatures comunes (14h)
  • Llengua catalana i literatura (2h)
  • Llengua castellana i literatura (2h)
  • Llengua estrangera (3h)
  • Història de la filosofia (3h)
  • Història (3h)
  • Tutoria (1h)
 • Assignatures de modalitat i optatives (12h + 4h): en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli: Batxillerat de Ciències i Tecnologia o Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials.
  Científic-Tecnològic Humanístic Social

M1 (Obligatòria)

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques Aplicades CCSS

M2

 • Biologia
 • Tecnologia i enginyeria

Grec

Empresa

M3

 • Química
 • Dibuix tècnic

Literatura catalana

Geografia

Optativa

 • Física
 • Geologia i CCAA
 • Objectius ODS
 • Literatura castellana
 • Objectius ODS
 • Història de l'art
 • Objectius ODS
Treball de recerca

El Treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. S’inicia durant el 1r curs i s’exposa i avalua durant el primer trimestre del 2n curs.

Orientació acadèmica

L’orientació és fonamental en el Batxillerat. El professorat, i més específicament els tutors i les tutores fan un seguiment setmanal dels nois i noies i els acompanyen en el seu itinerari formatiu. No es fan itineraris tancats sinó que l’alumnat pot triar les matèries de modalitat entre una gran opcionalitat.

En aquests dos cursos, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis que seguiran. S’organitzen xerrades d’orientació per a l’alumnat i per a les famílies i es fan tutories individualitzades. Alhora, s’acompanya l’alumnat en la preinscripció i matrícula a les PAU o a proves d’accés a cicles.

Obtenció del títol de Batxillerat

Els alumnes que superen totes les matèries de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats reben el títol de Batxillerat. Aquest títol acredita l'assoliment dels objectius establerts per a l'etapa i l'adquisició de les competències corresponents.

Per obtenir el títol de Batxillerat cal l'avaluació positiva de totes les matèries dels dos cursos de batxillerat.

PAU

La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a la universitat. És anònima i idèntica per a tothom, i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a qui s’hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cadascuna de les universitats públiques catalanes, representants del Departament d’Educació i professorat especialista d’universitats i de batxillerat.

Trobareu més informació aquí.

Viatges i sortides d'estudis

L’alumnat de Batxillerat també té l’oportunitat de viatjar i compartir experiències amb els companys i companyes a:

 • Acampada 1r de Batxillerat: L’alumnat de 1r de batxillerat posa a prova la seva capacitat de cooperació i treball en equip en unes jornades al Montseny.
 • Estades lingüístiques 1r Batxillerat a Irlanda durant 5 dies.