Fases

La part estratègica s'estructura en quatre fases ben diferenciades:

  • Diagnosi: Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi. Una diagnosi ha de ser completa, però en el document de l’EDC només serà necessari que n’aparegui un resum, especialment d’aquells àmbits en els quals calgui fer actuacions. Cal tenir present que la diagnosi ha de permetre determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.
  • Objectius: Després de realitzar la diagnosi, per poder concretar els objectius de l’EDC, cal determinar la visió del centre en l’àmbit digital i tenir en compte els objectius del PEC i del projecte de direcció, sense perdre de vista els objectius del PEDC. La conjunció d’aquests aspectes determinarà els objectius de l’EDC.
  • Planificació i seguiment: Entenem per planificació l'organització i seguiment d'aquelles actuacions destinades a assolir els objectius que hàgim determinat en l'apartat anterior. La planificació és una tasca necessària per aconseguir avançar cap als objectius que ens hem marcat i que es pot dur a terme dins la Comissió d'Estratègia Digital de Centre.
  • Avaluació i millora: Almenys un cop al curs és recomanable fer una avaluació en profunditat de l’EDC. Cal revisar cada una de les activitats planificades i determinar el grau d’acompliment dels indicadors establerts a partir dels criteris d’acompliment. De la mateixa manera, cal revisar els objectius establerts pel curs i determinar-ne també el grau d’assoliment a partir dels indicadors d’impacte i els criteris d’acompliment.