En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. Dades identificatives

Responsable: Institut d'Argentona
Domicili social: Carrer Peons Caminers, 26 - 08310 Argentona (Barcelona)
Telèfon: +34 93 797 46 10
Correu electrònic: institut@insargentona.cat
CIF: S5800015I

2. Usuaris

L'Institut d'Argentona proporciona l'accés a articles, informacions i dades (d'ara endavant, «els continguts») propietat d'insargentona.cat. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

3. Ús del lloc web

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que l'Institut d'Argentona ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, masclista, lgtbi-fòbic, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics d'insargentona.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • intentar accedir de forma ilegal per modificar o manipular els continguts del lloc web.

L'Institut d'Argentona es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, l'Institut d'Argentona no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog, xarxes socials o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al que es preveu en la normativa d'aplicació.

4. Política de protecció de dades de caràcter personal

El prestador d'aquest servei garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de:

 • l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.
 • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
 • les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
 • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
 • les categories de destinataris de les dades personals.
 • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
 • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
 • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
 • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a institut@insargentona.cat perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició. 

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina d'aquest servei us podeu adreçar a la mateixa adreça.

5. Polítiques de privacitat i condicions d'ús de continguts de tercers

A més, com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per l'Institut d'Argentona. Per això, l'Institut d'Argenotna no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a insargentona.cat, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

6. Propietat intel·lectual

L'Institut d'Argentona per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, etc.). Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per l'Institut d'Argentona, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'Institut d'Argentona.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'insargentona.cat.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

L'Institut d'Argentona no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

8. Modificacions

L'Institut d'Argentona es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

9. Política d'enllaços

9.1 Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la web d'insargentona.cat s'haurà de sotmetre a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de l'Institut d'Argentona
 • No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb la web d'insargentona.cat sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web d'insargentona.cat, ni sobre els serveis o continguts d'aquesta.
 • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre l'Institut d'Argentona i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de l'Institut d'Argentona dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • L'Institut d'Argentona no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

9.2 El lloc web d'insargentona.cat pot posar a la disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.

L'Institut d'Argentona no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

L'Institut d'Argentona no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per l'Institut d'Argentona i que resultin accessibles a través de insargentona.cat.

10. Dret d'exclusió

L'Institut d'Argentona es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11. Generalitats

L'Institut d'Argentona perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. Modificació de les presentes condicions i durada

L'Institut d'Argentona podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. Legislació aplicable

La relació entre l'Institut d'Argentona i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent.