Què és?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d'Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Es divideix en dues parts ben diferenciades:

 • La Part estratègica marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
 • La segona part és un recull de la Cultura Digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.

Objectius

Podem agrupar els objectius de l’EDC en cinc àmbits:

Assoliment de la competència digital
 • Assegurar l’assoliment màxim de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre.
Planificació estratègica i organització
 • Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
 • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre i en els diferents aspectes relacionats amb la cultura digital.
 • Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament, i de formació del professorat.
 • Establir la presència del centre a Internet (portal web del centre, plataforma virtual, xarxes socials...), per tal de definir la identitat digital del centre i la seva difusió.
 • Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
 • Concretar les infraestructures i maquinari que es requereixen per assolir els objectius anteriors.
 • Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
 • Implicar la comunitat educativa en l’elaboració de l’EDC.
 • Divulgar l’EDC a la comunitat escolar.
Metodologies didàctiques i innovació
 • Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer-ne el seguiment i avaluació.
 • Fomentar una cultura de pràctica reflexiva i millora contínua.
 • Fomentar la formació contínua del professorat del centre, l’aprenentatge entre iguals, i l’intercanvi d’experiències didàctiques i metodològiques entre el professorat del centre i en xarxes externes al centre.
Inclusió digital i de gènere
 • Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital.
 • Promoure accions i iniciatives tecnològiques per a la igualtat de gènere i per afavorir la cohesió social.
Seguretat i protecció de dades
 • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI), així com les actualitzacions i lleis vigents en matèria de protecció de dades, i propietat intel·lectual en el moment que es publiquin les estratègies digitals de centre en la PGA.
 • Establir mecanismes de custòdia, seguretat i permanència de les dades digitals del centre.
 • Respectar l’autoria en la tria, ús i creació de recursos digitals, tant per part de l’alumnat com del professorat.
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat i de les dades personals pel que fa a l’ús i instal·lació de plataformes i de programari.
 • Establir mesures de protecció de l’alumnat vers els continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals de l’alumne.