Cada persona té la seva singularitat i és per això que ens esforcem per atendre a cadascú des de la seva situació personal. Volem estar atents a totes les necessitats i descobrir allò que ajudarà a créixer a cada alumne/a particularment.

Planifiquem, principalment des de l’acció tutorial, les accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal del nostre alumnat, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a la seva orientació personal, acadèmica i professional.

Atenem els diferents ritmes d'aprenentatge

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

A l’institut d’Argentona procurem tenir en compte les diferències individuals de cada alumne/a, ja que reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè cadascú pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

Per això, desenvolupem un conjunt de mesures i suports destinats a tot l’alumnat, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avanci en l’assoliment de les competències de cada etapa i la transició a la vida adulta. Aquestes mesures i suports es concreten en tres tipus:

Suports universals

 • Mesures de Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) a l’aula per tal de detectar i minimitzar les barreres a l’aprenentatge, tot dissenyant de manera proactiva els suports i els desafiaments apropiats.
 • Personalització dels aprenentatges a les diferents àrees i matèries i mitjançant l’àmplia oferta de matèries optatives i multitud de projectes per al Servei Comunitari.
 • Organització flexible de les matèries instrumentals a l’ESO (llengües i matemàtiques) i el desdoblament les matèries experimentals i tecnologia.
 • Pla d’acció tutorial i orientació on cada alumne disposa d’un/a tutor/a que l’acompanya al llarg del curs.
 • Reducció de ràtios a l’inici de les etapes d’ESO i Batxillerat mitjançant la incorporació d’un grup extra a cadascun dels nivells.

Mesures i suports addicionals

Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar de part de l’alumnat. Aquestes mesures es coordinen a través de la Comissió d’Atenció Educativa Inclusiva (CAEI) i entre d’altres figuren:

 • Programa intensiu de millora (PIM) a 1r i 2n d’ESO
 • Programa de diversificació curricular (PDC) a 3r i 4t d’ESO
 • Aula d’acollida (en funció de la dotació)
 • L’atenció domiciliària i les aules hospitalàries en casos necessaris

Mesures i suports intensius específics

Per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i adaptats a la seva singularitat per tal d’ajustar la resposta educativa de forma extensa. L’aplicació d’aquestes mesures comporta l’elaboració prèvia d’un pla individualitzat (PI).

Professorat d'Orientació Educativa a cada nivell de l'ESO

Tot i que l’orientació educativa és una tasca col·lectiva de tot el personal docent i no docent, la presència del professorat expert en orientació educativa (POE) suposa un gran suport per a la concepció orientadora del centre.

Principalment, la seva tasca consisteix a assessorar els membres de la comunitat escolar en temes relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes, en l’acció tutorial en el marc de l’acció tutorial del centre, en l’avaluació, mesures i recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat.

A l’Institut d’Argentona, disposem d’un/a professor/a expert/a en orientació educativa a cada nivell amb la definició de tasques següents:

 • Reforçament de l’orientació personal, acadèmica i professional a l’alumnat en coordinació amb el professorat tutor i tot l’equip docent.
 • Assessorament sobre el disseny, seguiment i avaluació dels projectes de vida que l’alumnat pot desenvolupar dins la funció orientadora establerta en el centre i concretada en el Pla d’Acció Tutorial.
 • Assessorament al professorat i a les famílies sobre les estratègies, programes i activitats específiques pròpies de l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
 • Avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les característiques individuals dels alumnes així com del clima de treball i relacional del grup classe.
 • Coordinació de les estratègies, recursos, programes i mesures amb relació a l’atenció a la diversitat de l’alumnat en col·laboració estreta amb el/la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP).
 • Identificació i coordinació de tots els serveis i entitats que, en l’àmbit de la salut mèdica i psicològica, social i comunitari, poden col·laborar en l’oferta d’una atenció específica a l’alumnat.
Grups de diversificació curricular

El Programa de Diversificació Curricular s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

El PDC es comença a cuinar a 2n d’ESO on es proposa l’alumnat participant. Durant els primers dos cursos de l’ESO observem alumnat que necessita, per condicions d’aprenentatge i/o personals, una proposta educativa diferent. Sovint, dins el centre no es poden posar en pràctica certes habilitats i aptituds que van més enllà de l’aprenentatge acadèmic i que tenen a veure amb un aprenentatge vivencial, vinculat amb la vida real i professional.

A 3r d’ESO aquest alumnat participant forma un grup, a qui s’ofereixen uns aprenentatges adaptats al seu ritme i on es procura oferir un treball pràctic dins la mesura de les possibilitats, fent èmfasi en les competències personals i socials i en les competències bàsiques de cada àmbit.

Quan aquest grup arriba a 4t d’ESO la seva escolarització és on pren una diferència important amb la resta de l’alumnat. Segueixen fent les assignatures curriculars durant 3 dies a la setmana, però els altres dos dies segueixen els seus aprenentatges fora l’institut. En aquest punt entra en escena el paper educatiu i formador de les empreses del municipi. Cada alumne té la possibilitat al llarg del curs, de fer 3 estades a empreses diferents. En aquestes, l’alumne podrà conèixer un àmbit professional, podrà aplicar les competències personals i socials treballades a l’institut i podrà aprendre d’una manera motivadora i pràctica. L’experiència viscuda per l’alumnat participant sempre és enriquidora i aporta un augment de l’autoestima i de les ganes de seguir formant-se al llarg de la vida.

El PDC on pertanyen els alumnes de 4t B de l’institut d’Argentona és una col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Argentona en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i té com a objectiu potenciar la inclusió escolar, social i laboral d’aquests alumnes.

Els alumnes de 4t B, en el marc de l’horari escolar, realitzen 10 hores setmanals d’estada a empreses i serveis públics del municipi (dimarts i dijous al matí) per tal de desenvolupar els següents objectius:

 • L’orientació laboral: L’estada en empresa és una gran oportunitat per decidir els estudis posteriors. Molts joves tenen dubtes cap a on orientar-se laboralment i fent un tastet en diferents àmbits laborals els ajuda a poder decidir-se.
 • Les competències laborals i socials: L’estada a les empreses els possibilita un salt cap a la “vida real” on han de posar en pràctica les seves habilitats comunicatives i habilitats socials com el respecte, l’empatia, la comunicació assertiva, i altres actituds cap a la vida com és la responsabilitat, l’esforç i l’aprenentatge de noves eines i coneixements.

Ens preocupa el benestar emocional de l'alumnat

L’etapa escolar és una de les més importants i que més recordem a escala emocional durant el transcurs de la nostra vida. Durant els anys que som a l’escola i a l’institut ens preparem per a la vida adulta i les responsabilitats i maduresa que aquesta comporta.

Precisament perquè ajuda al nostre desenvolupament i defineix part de la nostra personalitat i caràcter, es tracta d’una etapa vital que hem de cuidar en tots els sentits, especialment en l’emocional. I és que el benestar emocional, en definitiva, és una de les principals necessitats dels centres escolars.

Volem que l’Institut d’Argentona sigui un espai segur, on existeixi una comunicació total i assertiva per part tant d’alumnat com del professorat, i on la salut emocional es cuidi de la mateixa manera que es cuida la salut física.

El benestar i cultura emocional: les claus per a una convivència positiva

Els plans d’acció tutorial i en diverses ocasions del currículum, contribueixen al benestar emocional generant iniciatives que ajuden l'alumnat a desplegar les competències emocionals que, partint de l'autoestima, van des de la consciència i la regulació emocional fins a l'autonomia personal i la competència social.

Al centre, la persona encarregada de la coordinació de coeducació, convivència i benestar treballa conjuntament amb la direcció del centre i desenvolupa les funcions per impulsar la coeducació en la comunitat educativa, promoure la convivència positiva en el centre educatiu, protegir l'alumnat davant de situacions de violència i vetllar pel benestar emocional de l'alumnat.

Alhora, potenciem la Mediació Escolar i la Cultura Restaurativa com a estratègies de resolució no-violenta i positiva de conflictes.

Fomentem la coeducació

Definim la coeducació com l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de les noies i els nois, independentment del seu sexe o orientació sexual, potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

Es tracta d’educar de manera integral i integradora, revalorant tant les qualitats considerades masculines com les femenines, sense cap jerarquització.

Entenem que una bona acció coeducadora, tant en l'àmbit de centre com d’aula i entorn, és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

Per això, a l’Institut d’Argentona fomentem accions que afavoreixin la coeducació com:

 • Celebració dels dies internacionals: 25N (contra la violència masclista), 11F (de la dona científica), 8M (de la dona), 17M (contra la LGTBIfòbia) per tal de visibilitzar les situacions de desigualtat i violència que encara són ben presents a la nostra societat.
 • Foment d’activitats i matèries optatives típicament masculines o femenines al gènere minoritzat (cant coral, teatre, robòtica, etc.) en favor de la superació dels estereotips de gènere.
 • Valoració del món tradicionalment considerat femení (les emocions, l’afecte, la cura, la delicadesa, el dubte, l’empatia, el cos, la intuïció, la cooperació, la comunitat…).

Mediació escolar

El servei de mediació de l’Institut d’Argentona s’ofereix des de fa més de vint anys. És un servei molt important perquè aporta aprenentatge a l’alumnat i ajuda a la convivència dins del centre. Participar d’una sessió de mediació permet resoldre un conflicte existent entre companys, anar-lo treballant fins a desbloquejar la problemàtica inicial.

La mediació es basa en un seguit de passos de comunicació que s’ensenyen a les persones que volen resoldre una disputa. És útil perquè ensenya una altra manera de solucionar problemes que es poden generar a l’institut i al seu entorn.

La mediació funciona a través d’un grup de mediadors: aquests són alumnes de primer de batxillerat que quan cursaven quart d’ESO es van inscriure al servei comunitari per rebre la formació de mediació. Aquest taller és impartit anualment, durant quatre tardes, i és guiat per les orientadores i les psicopedagogues de l’institut.

A l’inici de cada curs l’equip preparat de mediadors, fa una presentació en els grups de primer i segon d’ESO per donar a conèixer el servei i quin protocol han de seguir si es troben en una situació on creuen que la mediació els pot ajudar. D’aquesta manera quan un alumne es troba en un conflicte que no sap com resoldre amb un company, sap que pot recórrer al servei de mediació, només omplint un formulari o a través del correu electrònic mediacio@insargentona.cat.

El projecte de mediació, compta amb l’ajuda i la coordinació de l’equip de psicopedagogia de l’institut que s’encarrega de concertar els horaris i comunicar el tema que es tractarà a la trobada. A les sessions, normalment hi van dos mediadors i a més a més els alumnes poden decidir, si ho creuen necessari, que hi assisteixi un professor que ajudarà a guiar la mediació. Quan s’arriba a una decisió, totes les persones que han participat en les trobades firmen uns acords i en el transcurs de quinze dies acorden una segona trobada per revisar i comprovar en quin punt es troben els alumnes. Aquest sistema de tractar els problemes permet que l’alumnat aprengui a gestionar els conflictes escoltant de forma activa i respectuosa els diferents punts de vista. Fer-ho sense agressivitat aconseguint que el problema no es faci més gran, i que les persones arribin a un acord en què totes surtin guanyant, és quan realment es resol el conflicte.

Conflictes que poden ser mediats:

 • Aquells que no comportin una transgressió greu de les normes de convivència
 • Rumors, insults, malnoms, queixes, malentesos…
 • Disputes i baralles
 • Amistats que s’han deteriorat
 • Amenaces, persones que molesten, que carreguen, que fan el buit…
 • Situacions que desagraden o semblen injustes
Projecte Tu-Tothom

La raó per la qual hem dissenyat aquest projecte és per la necessitat d’atendre a la diversitat d’estils d’aprenentatge, especialment de l’alumnat amb dificultats. El projecte Tu-tothom busca augmentar la motivació i l’adherència de l’alumnat mitjançant activitats significatives i empoderadores.

El Tu-Tothom posa un èmfasi especial en el desenvolupament de les competències socials i emocionals, així com en la promoció de l’autoeficàcia i l’autonomia de l’alumne/a que en forma part. Alhora, contribueix a la creació d’un entorn educatiu més positiu i inclusiu i té el potencial de generar un impacte positiu durador tant en l’alumnat participant com en la cultura general de la comunitat educativa.

La prospectiva d’aquest projecte se centra en la creació d’un impacte positiu i sostenible en els alumnes NEE i NESE, així com en la promoció d’un entorn educatiu més inclusiu i empàtic. Aquesta visió, a llarg termini, busca no només beneficiar l’alumnat participant, sinó també influir positivament en la cultura i pràctiques de l’entorn educatiu en general.

El projecte Tu-tothom està format per un grup de 10 alumnes de 1r i 2n d’ESO que dediquen 5 hores lectives a participar en projectes comuns amb les entitats següents:

 • Fundació Maresme (1r trimestre)
 • Llar d’avis Santa Anna (2n trimestre)
 • Creu Roja (3r trimestre)