El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut d’Argentona, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de Batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de Baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i, per tant, obtindrà la doble titulació de Batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Vols saber-ne més? Consulta la següent presentació informativa sobre el Batxibac, aquest podcast del departament d’Educació o aquesta notícia de la CCMA.

Informació

Com accedir-hi: requisits d'accès

Per a l’accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat, l'alumnat ha d’acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

 • Mitjançant titulació oficial B1
 • Justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea...)
 • Amb la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre.

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat. L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.

Currículum i matèries de 1r de Batxillerat

L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut d’Argentona pot optar per qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre centre (Ciències i Tecnologia o Humanístic i Ciències Socials), però amb les adaptacions següents: fer Francès com a llengua estrangera i cursar d'optatives Història de França i Literatura francesa.

 • Assignatures comunes (12h)
  • Llengua catalana i literatura (2h)
  • Llengua castellana i literatura (2h)
  • Francès (3h)
  • Filosofia (2h)
  • Educació física (2h)
  • Tutoria (1h)
 • Assignatures de modalitat i específiques (9h + 9h): en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli: Batxillerat de Ciències i Tecnologia o Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials.
Científic-Tecnològic Humanístic Social

M1 (Obligatòria)

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques Aplicades CCSS

M2

 • Física
 • Geologia i CCAA

Grec

Economia

M3

 • Química
 • Dibuix tècnic
 • Literatura universal
 • Història del món contemporani

Optativa 1

 • Biologia
 • Tecnologia i enginyeria
 • Empresa
 • Món clàssic

Optativa 2

Història de França

Optativa 3

Literatura francesa

Currículum i matèries de 2n de Batxillerat

L’alumnat que cursi 2n de Batxibac a l’Institut d’Argentona pot optar per qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre centre (Ciències i Tecnologia o Humanístic i Ciències Socials), però amb les adaptacions següents: fer Francès com a llengua estrangera i cursar d'optativa Història i literatura francesa.

El currículum de 2n de batxillerat s’estructura de la següent forma:

 • Assignatures comunes (14h)
  • Llengua catalana i literatura (2h)
  • Llengua castellana i literatura (2h)
  • Francès (3h)
  • Història de la filosofia (3h)
  • Història (3h)
  • Tutoria (1h)
 • Assignatures de modalitat i optatives (12h + 4h): en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli: Batxillerat de Ciències i Tecnologia o Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials.
  Científic-Tecnològic Humanístic Social

M1 (Obligatòria)

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques Aplicades CCSS

M2

 • Biologia
 • Tecnologia i enginyeria

Grec

Empresa

M3

 • Química
 • Dibuix tècnic

Literatura catalana

Geografia

Optativa

Història i literatura francesa

Treball de recerca en llengua francesa

El Treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. S’inicia durant el 1r curs i s’exposa i avalua durant el primer trimestre del 2n curs.

Per a l'alumnat de Batxibac és obligatori realitzar i exposar aquest treball en llengua francesa.

Orientació acadèmica

L’orientació és fonamental en el Batxillerat. El professorat, i més específicament els tutors i les tutores fan un seguiment setmanal dels nois i noies i els acompanyen en el seu itinerari formatiu. No es fan itineraris tancats sinó que l’alumnat pot triar les matèries de modalitat entre una gran opcionalitat.

En el cas de cursar el Batxibac, cal remarcar que multiplica les oportunitats, otorga el títol B2 de llengua francesa i dona accés directe a universitats espanyoles i franceses.

En aquests dos cursos, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis que seguiran. S’organitzen xerrades d’orientació per a l’alumnat i per a les famílies i es fan tutories individualitzades. Alhora, s’acompanya l’alumnat en la preinscripció i matrícula a les PAU o a proves d’accés a cicles.

Obtenció del títol de Batxillerat i Baccalauréat

Els alumnes que superen totes les matèries de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats reben el títol de Batxillerat. Aquest títol acredita l'assoliment dels objectius establerts per a l'etapa i l'adquisició de les competències corresponents. Per obtenir el títol de Batxillerat cal l'avaluació positiva de totes les matèries dels dos cursos de batxillerat.

Per obtenir el títol de Baccalauréat cal aprovar totes les matèries del Batxillerat i presentar-se a una prova externa que es fa a Barcelona durant el mes de maig.

Aquesta prova externa, íntegrament en francès, comprèn:

 • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
 • Una prova d’Història d’Espanya i França (exercici escrit)

Avaluació de la Prova externa:

 • La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques.
 • Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura franceses.

La nota final del Baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

PAU

Els estudiants del currículum mixt Batxibac (títol de Batxiller + títol de Baccalauréat) per accedir als estudis universitaris espanyols tenen les següents opcions:

 • No fer les PAU i accedir sols amb la nota del Baccalauréat. Per accedir a una universitat espanyola la nota del seu diploma francès es veu multiplicada per un factor correctiu que la UNED cada curs pacta internacionalment. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10.
 • Fer només la part específica de les PAU. La nota d'accés als estudis universitaris és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.
 • Fer les PAU (fase general i, de manera voluntària, l’específica). Amb la nota del Batxillerat i la de les PAU, es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.

Remarquem que hi ha alguns estudis de grau que a més de la preinscripció universitària també tenen una prova d’aptitud personal (PAP).

Cal recordar que si no se supera la prova externa i no es disposa del títol de Baccalauréat cal examinar-se obligatòriament de la fase general de les PAU i, de manera voluntària, de la fase específica.

Intercanvi amb el Lycée Français i altres sortides

Una de les oportunitats més enriquidores que ofereix el Batxibac és la participació en l'intercanvi amb el Lycée Français Saint-Charles de Marseille. Aquest intercanvi, que forma part del currículum del Batxibac, té com a objectiu motivar l’alumnat i impulsar-lo en el seu procés d’aprenentatge tot potenciant el seu interès per les llengües estrangeres, en aquest cas, el francès.  Alhora, pretén fomentar les relacions entre alumnat de Catalunya i França propiciant així l’acostament d’aquestes dues cultures veïnes.

A més, també gaudiran dels viatges i sortides del Batxillerat ordinari com per exemple l'Acampada a 1r de Batxillerat on l’alumnat posa a prova la seva capacitat de cooperació i treball en equip en unes jornades al Montseny.