L’Institut d’Argentona fomenta la participació de tota la comunitat a través dels seus òrgans col·legiats (Claustre docent i Consell escolar), els seus equips de coordinació pedagògica, les seves comissions i departaments, i a través de les reunions amb l’AFA i el diàleg constant amb l’ajuntament. La veu de tota la comunitat és escoltada i, quan s’escau, es fan enquestes d’opinió per avaluar les mesures i accions a emprendre.

L’alumnat és un dels principals agents i, per això, s’estableixen les assemblees d’aula, el consell de delegats i delegades i diverses comissions al llarg del curs on l’alumnat pot desenvolupar el seu compromís en diferents projectes i actuacions. Conèixer les necessitats socials de l’entorn és imprescindible per tal que l’alumnat desenvolupi la sensibilitat i l’empatia cap a totes les persones i lideri
accions en primera persona.

Coordinació amb l'entorn

Relacions amb institucions públiques

L'institut afavoreix la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d'Argentona, les escoles adscrites a l’institut i la resta d’entitats de la zona educativa.

D’altra banda:

 • Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant els protocols d’actuació i comunicació que estableixin els Serveis Territorials.
 • Inclou en la programació educativa de l'institut, en la mesura del possible els recursos i activitats que ofereixin les diferents administracions.
 • Manté el contacte amb totes aquelles persones i institucions que atenen l'alumnat en qualsevol aspecte (Serveis Socials, psicòlegs, pediatres...), especialment a través del treball en xarxa i les reunions de coordinació.
 • Dona informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials i veïnals del nostre entorn.
 • D’acord amb la normativa i el Consell Escolar es facilita l’ús de les instal·lacions escolars per l’organització d’activitats educatives, esportives i socials, sempre que no representi una despesa addicional per al centre.

Coordinació escoles - institut

L’equip directiu de l’institut i les escoles adscrites planifiquem la realització de sessions de coordinació necessàries per a assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació comuns i compartits.

Les actuacions planificades es refereixen als aspectes següents:

 • Coneixement de l’alumnat que passa de primària a secundària (desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i habilitats bàsiques) mitjançant reunions de coordinació dels equips docents.
 • Coordinació del desenvolupament del currículum entre matèries de les escoles i l’institut (priorització d’objectius i continguts, estratègies didàctiques i metodològiques i criteris d’avaluació).
 • Visites de les famílies al centre durant diverses ocasions (Portes obertes, visites i entrevistes individuals, xerrades i tallers prèvies al pas a l’institut, etc.).
 • Visites de l’alumnat de primària a l’institut en diverses ocasions (tallers de ciències i del projecte “Apadrinem el Patrimoni”, visites guiades durant la Jornada de Portes obertes, jornada d’acollida a 6è, etc.).
 • Assegurar una bona acollida a l’alumnat de les escoles amb l'Alumnat-Guia de batxillerat.

Relacions amb les empreses del municipi

L’institut es relaciona amb les empreses del municipi sobretot en el marc del Projecte de Diversificació Curricular d’alumnat de 4t d’ESO en el que aquests alumnes fan part del currículum a una empresa adscrita. Per fomentar aquesta relació, l’institut dinamitza activitats de reconeixement i trobada amb les diferents empreses juntament amb l’ajuntament.

Programes internacionals, premis i concursos

L’institut promou la participació de l’alumnat en concursos com ara les proves Cangur, les olimpíades de diferents matèries, els concursos de traducció, els de treballs de recerca, el programa Joves i Ciència...

Des de les diferents matèries i també des de la web del centre es fa difusió d’aquestes activitats i es fomenta la participació de l’alumnat.

Alhora, l’institut impulsa les visites i estades lingüístiques a l’estranger en diversos cursos d’ESO i Batxillerat per tal de fomentar l’ús de la llengua estrangera (anglès i francès).

Som centre formador

L’Institut d’Argentona, com a centre seleccionat del Programa d’Innovació Pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (MUFPS), està plenament implicat en millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb relació a la formació inicial dels nous docents. 

L’organització de les pràctiques en centres formadors permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.  

Com a centre, volem ser referència educativa a l’hora de formar els nous i noves docents per tal que les generacions actuals i futures gaudeixin d’una educació pública innovadora, de qualitat i que sàpiga fer front a les transformacions que la societat actual exigeix.

Fruit d’aquesta voluntat, cada curs escolar gaudim de la presència i col·laboració d’una quinzena d’estudiants de màster de diferents especialitats.

Projectes solidaris i ambientals

L’Institut d’Argentona fomenta la realització de diversos projectes solidaris de caràcter ambiental i social al llarg de les etapes d’ESO i Batxillerat.

Conèixer les necessitats socials i ambientals de l’entorn és imprescindible per tal que l’alumnat desenvolupi la sensibilitat i l’empatia cap a totes les persones i el medi ambient i lideri accions en primera persona.

Alguns bons exemples són:

 • Campanya de recollida d’aliments “Una Tona per Argentona”.
 • Jornada de conscienciació Suport Vital Bàsic 1r Batxillerat.
 • Projecte Reanimar de recollida de deixalles i creació d’obra escultòrica a 1r ESO.
 • Projecte d’acció climàtica a 2n ESO.
 • Projecte d’acció social a 3r ESO.
 • Servei de Mediació escolar amb alumnat format (Servei comunitari).
 • Programa d'innovació “Apadrinem el patrimoni” a 4t ESO.
 • Dinamització campanya Banc de Sang (Servei comunitari).
 • Jornada de recollida de deixalles a l’entorn “Let’s clean up” (Servei comunitari).
 • Col·laboració amb la campanya de recollida d’aliments “Gran Recapte” (Servei comunitari).
 • Programa Escoles Verdes i participació de l’alumnat al Comitè ambiental.