Eines

Per fer aquesta diagnosi hem utilitzat diferents eines:

 • Eina SELFIE

 • Enquesta competència digital docent

 • Revisió ítems antic Pla TAC

L’objectiu de la diagnosi serà trobar aquells punts forts que el centre ja està fent correctament sobre l’ús de les tecnologies digitals i, també, trobar aquells aspectes en què el centre ha de millorar. A continuació podem veure els punts que hem extret a partir de la diagnosi feta en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.

Data diagnosi: Novembre 2021

Resultats

Alumnat

Competència digital de l'alumnat
Punts forts
 • L'alumnat treballa amb portàtil en gran part de les matèries. Per tant, en acabar 4t els alumnes tenen un gran domini de les competències més instrumentals de l'ús de tecnologies.
Àrees de millora
 • Hi ha aspectes relacionats amb la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria i que, per tant, es treballen molt poc.

Professorat

Usos curriculars
Punts forts
 • L'ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i d'exercitació (per exemple, programes d’edició digital) fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació (per exemple els productes finals dels projectes) més enllà de l'espai i l'horari de l'aula i fora de l'escola.

 • S'utilitzen eines digitals en l'avaluació i el seguiment personalitzat de l'alumnat.

Àrees de millora
 • Existeix una planificació, però no hi ha una coordinació efectiva sobre les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.
Competència digital docent i desenvolupament professional
Punts forts
 • La majoria del professorat és competent per planificar i acompanyar l'alumnat en l'assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.

 • El professorat del centre usa eines digitals habitualment en la planificació de les classes, registre de l’activitat d’aula i avaluació dels alumnes.

Àrees de millora
 • El professorat expressa les seves necessitats de formació en tecnologies, però no disposa de temps suficient.

Centre

Estratègia, lideratge i gestió
Punts forts
 • El centre té definits els canals digitals per comunicar-se amb la comunitat educativa i l’ús de cada un.

 • El centre té formalitzats els procediments per garantir l'assoliment de la competència digital de tot l'alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

Àrees de millora
 • El centre fa un acolliment digital a l'alumnat, però no té dissenyat un pla de sessions consensuat per portar-ho a terme i se centra bàsicament en l'ús instrumental dels EVA i eines Google.
Seguiment, avaluació i millora
Punts forts
 • L'ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA, programacions d’aula…).

Àrees de millora
 • Un percentatge significatiu de les famílies no és prou competent digitalment per poder fer el seguiment de feines dels seus fills/es (gestió del calendari, accés a tasques telemàtiques, etc.).

 • El centre hauria de millorar la difusió de les bones pràctiques en tecnologies a través del seu lloc web o xarxes.

Infraestructures i serveis digitals
Punts forts
 • Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet.

 • Les aules ordinàries disposen d'un sistema de projecció amb un ordinador connectat a Internet.

 • El centre utilitza un sistema de gestió de seguiment dels alumnes amb la plataforma iEduca.

 • El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències tècniques a través de la plataforma iEduca.

 • El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents).

Àrees de millora
 • El centre encara no té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament TAC.

 • La connectivitat sense fils no és del tot fiable quan hi ha un nombre elevat de connexions.

 • Cal reorganitzar el perfil digital del centre (lloc web, xarxes socials...) amb una imatge unitària. Tampoc estan ben diferenciades les diferents zones del lloc web (professorat, alumnat, famílies).

 • Es troba a faltar un repositori d'activitats, recursos, etc. que estigui a l'abast del professorat i sigui fàcilment accessible.

 • Cal millorar l'organització de la documentació de centre, la gestió de permisos i la protecció de dades.

 • Un gran percentatge del professorat no utilitza el correu de centre com a eina de treball. El domini GSuite està infrautilitzat.

Metodologies
Punts forts
 • La tecnologia és present al centre de forma transparent. Se'n fa ús però sempre amb una finalitat metodològica clara.

 • El centre té concretat el desplegament de la competència digital per cursos per a tota l'ESO.

Àrees de millora
 • Hi ha mecanismes de valoració global d’adquisició de la competència digital, però no n’hi ha d'avaluació de les diferents dimensions de la competència.

 • El professorat del centre no utilitza de forma majoritària l'autoavaluació i coavaluació en format digital.

 • No es fan activitats interdisciplinàries que treballin la competència digital durant el curs (exceptuant el període del Treball de Síntesi a final de curs per a 1r, 2n i 3r).

 • No s'incideix prou en la importància dels drets d'autor i llicències del contingut que usem o creem.